Política de privacitat

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), a continuació es procedirà a informar sobre el tractament de dades associat a l’ús del present lloc web https://vidreisern.com/

Responsable.

Comercial Del Vidre Isern S.L. (Vidre Isern).
NIF: B65592115
Adreça: C/ Vapor 60 Pol. Ind. La Ferreria, 08110 Montcada I Reixac
Telèfon de contacte: 628726066
Correu electrònic de contacte: info@vidreisern.com

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals de manera general?

Atendre la sol·licitud d’informació requerida a través de l’apartat “Contacte” de la Web.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Per atendre la sol·licitud d’informació requerida a través de l’apartat “Contacte” de la Web. El consentiment manifestat a partir de la sol·licitud enviada.

Què passa si no facilito les dades sol·licitades?

La negativa a facilitar totes les dades identificatives i de contacte assenyalades com a obligatòries podria suposar la impossibilitat d’accedir al servei o respondre a les seves sol·licituds.

On obtenim les seves dades?

Les dades que puguem tractar són les que ens pugui anar facilitant vostè al llarg de la nostra relació. En el present lloc web, les dades identificatives facilitades a través del lloc web.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

De manera general, no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers. Les úniques comunicacions que podrien dur-se a terme serien les legalment establertes o les imprescindibles per atendre les seves demandes, sol·licituds o prestació de serveis sol·licitats.

A part del que s’ha esmentat anteriorment, podrien tenir accés a les seves dades tercers, Encarregats del Tractament.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Per regla general, les dades proporcionades es conservaran, durant el temps que sigui necessari, per a cadascuna de les finalitats a les quals es destinen les dades o fins que vostè no requerisca el contrari.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a Vidre Isern són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En tant en quan Vidre Isern tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

  • Accés.- L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no les dades que el concernisquen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’estiga duent a terme.
  • Rectificació.- L’interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concernisquen o que es completin aquelles que foren incompletes.
  • Esborrament.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar l’esborrament de les seves dades personals, en tot cas l’esborrament estarà subjecte als límits establits en la norma reguladora.
  • Limitació del seu tractament.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.
  • Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Vidre Isern deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims, imperatius, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades.- És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.

Els referits drets podran ser exercits mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a Vidre Isern utilitzant les dades de contacte facilitades a l’inici del present document.

Tutela de les autoritats de control.

  • ‒ En cas que ho cregui oportú pot requerir la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades presentant la corresponent reclamació. www.agpd.es. C/ Jorge Juan nº 6 28001 Madrid.

Mesures de seguretat.

Vidre Isern es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, ja que la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, està totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, a causa que Vidre Isern no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorra una violació de la seguretat de les dades personals que siga probable que entrale a un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s’estableix a l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat siga respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Abril 2024